رویدادهای پیش رو

هیچ رویدادها

رویدادهای گذشته

تاریخ / زمان رویداد
۲۹/۱۰/۱۳۹۴
۵:۳۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
بیست و یکمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۲۴/۰۹/۱۳۹۴
۵:۳۰ ب.ظ - ۷:۳۰ ب.ظ
بیستمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
نوزدهمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۲۴/۰۸/۱۳۹۴
۲:۰۰ ب.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ
اولین استارتاپ اسپارک ساری
دانشگاه آزاد ساری, ساری
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
۵:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
هجدهمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۳۱/۰۶/۱۳۹۴
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
هفدهمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۲۷/۰۵/۱۳۹۴
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
شانزدهمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۳۰/۰۴/۱۳۹۴
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
پانزدهمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران
۰۳/۰۴/۱۳۹۴
۳:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ
تور آموزشی مکتوب در حرکت
دانشگاه تهران, تهران
۲۹/۰۲/۱۳۹۴
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
چهاردهمین استارتاپ اسپارک تهران
سالن اشراق مجموعه ایوان شمس(تالار حرکت سابق), تهران